Kullanıcı Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır.) Tıbbın Ustaları tarafından basılı yayın ya da www.tibbinustalari.com adresinden sunduğu ücretsiz yazılı içerik, ses kaydı, video ve benzeri içerik hizmetlerinden (bundan sonra “Basılı ve/veya Dijital İçerik” olarak anılacaktır) faydalanmak için işbu Sözleşmeyi onaylamak isteyen tüketici (bundan sonra “OKUYUCU” olarak anılacaktır) arasında OKUYUCU’nun elektronik ortamda bulunan “Kullanıcı Sözleşmesini Kabul Ediyorum” butonunu tıklaması ve kabul beyanının Tıbbın Ustaları kayıtlarına geçtiği an kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.

2. ÖN BİLGİLENDİRME TEYİDİ

OKUYUCU, 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak satışa konu dijital içerik hizmetlerin temel nitelikleri, satış bedeli, ödeme şekli ve diğer tüm hususlarda bilgi sahibi olduğunu ve kendisine ön bilgilendirmenin yapılmış olduğunu ve işbu Sözleşme’nin bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan eder.

3. SÖZLEŞME KONUSU HİZMETLER VE ÖZELLİKLERİ

OKUYUCU, Basılı ve/veya Dijital İçerik Hizmetleri’ne bedelsiz olarak erişebilecektir. Erişilen Basılı ve/veya Dijital İçerik Hizmetleri’nin özellikleri ve kullanım koşulları www.tibbinustalari.com adlı web sitesindeki Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtildiği gibidir.

OKUYUCU, Basılı dergi yayını dışında kalan Dijital İçerik Hizmetleri’nin fiziksel bir teslimatının olmadığını, gayri maddi nitelikte olan Dijital İçerik Hizmetleri’nin elektronik ortamda sunulacağını ve teslim edileceğini kabul eder.

Üye/Okuyucu işbu derginin sağlık meslek mensuplarına yönelik olduğunun kabul eder ve dergiye üye olurken sağlık meslek mensubu olduğunu taahhüt eder. Üye olduktan sonra dergiyi okumakla ilgili tüm yükümlülükler üyenin kendisine aittir. Sağlık meslek mensubu olmayan kişilerin dergiye üye olması yasak olup dergiyi kullanımı uygun değildir. Bundan kaynaklanan sorumluluklar kişiye aittir.

Tıbbın Ustaları markası altında erişilen Basılı ve/veya Dijital içerikler sadece eğitici nitelikli genel bir bilgi sunulması amacıyla hazırlanmaktadır. Burada yer alan bilgiler tıbbi tanı, tedaviye ilişkin tavsiye niteliği taşımaz ve/ veya hekim tavsiyesi yerine geçmez.

4. SÖZLEŞME GEÇERLİLİĞİ

İşbu Sözleşme, OKUYUCU tarafından KullanıcıSözleşmesi’nin okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edilmesiyle akdedilmiş olup ve bu andan itibaren hüküm ve sonuç doğuracaktır.

5. ABONELİK İŞLEMLERİ

a. OKUYUCU, kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresine gönderilen kullanıcı adı ve parola ile www.tibbinustalari.com web sitesinden Tıbbın Ustaları dergisine ücretsiz olarak erişir.

b. OKUYUCU, aksini bildirmediği sürece Tıbbın Ustaları basılı ve dijital yayın hayatına devam ettiği sürece dijital dergi ve e-posta bülteni aboneliği süresiz olarak devam eder. OKUYUCU, Tıbbın Ustaları’nda e-posta almaya devam etmek istemediğini yazılı olarak bildirmek yükümlülüğündedir.

c. OKUYUCU, kullanıcı oluşturulması ve hizmetlerin kullanılması sırasında, Tıbbın Ustaları’na bildirdiği tüm bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda hatalı veya noksan olmasından kaynaklanabilecek sorunlardan Tıbbın Ustaları’nın bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. OKUYUCU’nun bilgilerinde değişiklik olması halinde söz konusu bilgilerin güncellenmesi OKUYUCU’nun sorumluluğundadır.

d. OKUYUCU, Sözleşme konusu Basılı ve/veya Dijital İçerik Hizmetleri’ni iletilen kullanıcı adı ve parolanın girilmesi suretiyle kullanabileceğini, kullanıcı adı ve/veya parolanın hatalı girilmesi nedeniyle hizmetlerin kullanılamamasından Tıbbın Ustaları’nın sorumlu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

e. OKUYUCU, dergi içeriğinin mesleki yetkinliğe sahip olmayan kişiler tarafından erişilmesinin sakıncalı olması sebebiyle parola ve kullanıcı adının sağlık meslek mensubu olmayan üçüncü şahıslarla paylaşımından doğacak zararlardan sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

6. TARAFLARIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

a. OKUYUCU, işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Sözleşme konusu Basılı ve/veya Dijital İçerik Hizmetleri’ni Kullanıcı Sözleşmesi’nde, www.tibbinustalari.com ve Tıbbın Ustaları uygulamalarında belirtilen kullanım şartları ve sınırlandırmalar kapsamında hizmet alma hakkını bedelsiz olarak elde etmiştir.
b. OKUYUCU, Tıbbın Ustaları’nın sunduğu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun olarak lisans haklarına sahip olduğu Basılı ve/veya Dijital İçerik Hizmetleri’nin ancak işbu Sözleşme şartları kapsamında bireysel amaçla kullanılabileceğini ve Sözleşme ile açıkça belirtilmemiş hiçbir yetkinin OKUYUCU’ ya devredilmemiş olduğunu kabul ve taahhüt eder.

c. Tıbbın Ustaları, teknik sorun ve/veya geliştirmelerden kaynaklanan nedenlerle herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını ve hizmetlerin verilmesini geçici olarak askıya alabilecek veya tamamen durdurabilecektir. OKUYUCU, bu nedenle hizmetlerin geçici bir süre için askıya alınmasından dolayı Tıbbın Ustaları’ndan herhangi bir nam altında tazminat ve benzeri hak ve bedel talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

d. Tıbbın Ustaları sunduğu Basılı ve/veya Dijital İçerik Hizmetleri, sektörel standartlar paralelinde, mümkün olduğunca kesintisiz, sürekli, güvenli ve kaliteli olacaktır. OKUYUCU, kargo firmasından kaynaklanan aksaklıklar, internette yaşanan kesintiler, hız düşmesi ve benzeri sebeplerle hizmette yaşanacak kesintiden ve/veya ülkede genel bir karışıklığın ortaya çıkması savaş, terör, grev, genel elektrik kesintisi, deprem, su baskını, olağanüstü hal, siber saldırı, cihazlara virüs bulaşmış olması veya benzeri bir mücbir sebeple hizmetin verilmesine ilişkin yaşanacak sorunlardan Tıbbın Ustaları’nın sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

e. Tıbbın Ustaları, Dijital İçerik Hizmetlerini sunduğu internet sitesine ait alan adını ve internet sitesi ve/veya aplikasyonların görünümünü, içeriğini ve dijital içerikleri her zaman için değiştirme hakkını saklı tutar.

f. Tıbbın Ustaları, Basılı içerik hizmetlerini sunduğu derginin tasarımını, adını, içeriğini ve yayın periyodunu her zaman için değiştirme hakkını saklı tutar.

g. OKUYUCU, Tıbbın Ustaları’nın teknik zorunluluklar veya mevzuatta meydana gelecek değişiklikler ve benzeri zorlayıcı sebeplerle, işbu Sözleşme hükümlerini tek taraflı olarak değiştirebileceğini, yeni maddeler ekleyebileceğini veya maddeleri çıkarabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşmede yapılacak değişikliklerin OKUYUCU tarafından kabul edilmemesi halinde OKUYUCU işbu Sözleşmeyi derhal feshetmek hakkına sahip olacaktır. Tıbbın Ustaları, Sözleşmede meydana gelecek değişikliklerin OKUYUCU tarafından kabul edilmemesi halinde, Basılı ve/veya Dijital İçerik Hizmetlerini sunmama, askıya alma veya sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.

h. OKUYUCU, işbu Sözleşme ile faydalanmak istediği ücretli hizmetlerden faydalanabilmek için mobil cihazı ile teknik donanımının hizmetlere uygun gerekli asgari kriterleri karşıladığını, bu kriterlere uygun olmayan cihaz ve/veya teknik donanım sebebiyle hizmetlerden faydalanamama durumunda, Tıbbın Ustaları’nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, herhangi bir nam altında Tıbbın Ustaları’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

a. Tıbbın Ustaları, OKUYUCU’ ya daha iyi hizmet verebilmek ve ürün sunabilmek adına www.tibbinustalari.com internet adresi, Tıbbın Ustaları uygulamaları veya web sitesi üzerinden adı, soyadı, telefon numarası, elektronik posta adresi, doğum tarihi, mesleki bilgileri gibi özel nitelikli olmayan kişisel verileri kaydetmektedir.

b. Tıbbın Ustaları kişisel veri sahibi olan OKUYUCU’yu aydınlatmakla yükümlü olup, bu kapsamda OKUYUCU, Kullanıcı Sözleşmesi’ni, işbu sözleşmeyi, Tıbbın Ustaları’nın internet sayfasında yer alan Gizlilik ve ilgili Politikalarını okuduğunu ve Tıbbın Ustaları’nın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra“KVKK” olarak anılacaktır.)’ndan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini kabul ve beyan eder. OKUYUCU, işbu sözleşmeyi kabul etmesiyle beraber kişisel verilerinin işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına icazet etmiş sayılır.

c. OKUYUCU, abonelik süresince kendisi tarafından aktarılan kişisel verilerinin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama yükümlülüğünü kabul ve taahhüt eder.

d. Tıbbın Ustaları; OKUYUCU’nun aktardığı kişisel verilerini, işbu Sözleşme kapsamı ve amacı ile sınırlı olarak işleyeceğini, aktaracağını ve saklayacağını kabul ve taahhüt eder. Tıbbın Ustaları, işbu Sözleşme kapsamında kendisine aktarılan kişisel verileri ürün ve hizmetlerin doğru bir şekilde sunulması amacı ile ve tüketici sorularına yanıt vermek üzere, elektronik posta, posta veya telefon yoluyla kullanabilir. Tıbbın Ustaları, OKUYUCU’nun kendisine aktardığı kişisel verileri pazarlama faaliyetleri ve benzeri amaçlarla yasal sınırlamalar dahilinde haberleşme amacı ile, e-posta, posta veya telefon yoluyla kullanabilir. İşbu Sözleşmenin alt kısmında promosyon ve tanıtımlara ilişkin özel rıza alınmaktadır. Tıbbın Ustaları, hizmet sunmak amacıyla sınırlı olacak şekilde kişisel verileri profillemede kullanma hakkını saklı tutar.

e. Tıbbın Ustaları, OKUYUCU bilgilerini 3. partilere aktarabilir. OKUYUCU verilerinin aktarımı hususunda Tıbbın Ustaları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer alan usul ve esaslar uygulanır. 3. partiler ile paylaşılan kişisel veriler ürün ve hizmetlerin sunumu ve hizmet kalitesinin artırılması amacına yöneliktir. OKUYUCU’nun kişisel verileri işbu Sözleşme’nin amacı dışında işlenemez. Tıbbın Ustaları, OKUYUCU’nun kişisel verilerini işbu sözleşmede mezkur amaçlar dışında kullanmalarına olanak verecek şekilde satmayacak ve açıklamayacaktır. KVKK’da öngörülen istisnai haklar saklıdır.

f. Tıbbın Ustaları, KVKK’nın öngördüğü iç ve dış denetimleri yaptıracağını taahhüt eder.

g. OKUYUCU’nun, bir ücrete tabi olmadan kişisel verilerine erişim hakkı bulunmaktadır. OKUYUCU, Tıbbın Ustaları ile info@tibbinustalari  e-posta adresinden irtibata geçerek; KVKK’dan doğan haklarını talep edebilir. Tıbbın Ustaları, OKUYUCU’ya makul süre içerisinde cevap verecektir.

h. OKUYUCU’nun çerez uygulamalarını kabul etmesi halinde çerezler, www.tibbinustalari.com internet adresinde yer alan Çerez Politikası’na uygun şekilde OKUYUCU’nun cihazına yerleştirilir.

i. Tıbbın Ustaları, OKUYUCU tarafından yapılan kişisel verilerinin işlenmesi, aktarılması ve / veya muhafaza edilmesi ile ilgili talepleri niteliğine göre en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Bu sürenin başlayabilmesi için OKUYUCU talebini yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Tıbbın Ustaları’na göndermelidir. Talebin Tıbbın Ustaları tarafından reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; OKUYUCU cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halükarda başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunabilir.

8. ÜRÜN / HİZMET BEDELİ

OKUYUCU, Tıbbın Ustaları tarafından sunular Basılı ya da Dijital İçerikleri ücretsiz olarak erişir.

Tıbbın Ustaları her zaman ürün ve/veya hizmet bedellerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

9. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESİH

Tıbbın Ustaları, tamamen ve tek taraflı kararı ile işbu Sözleşme konusu ürün ve/veya hizmeti abonelerine sunmaktan vazgeçebilir ve hizmet sunumunu sona erdirebilir. Bu durumda OKUYUCU hiçbir nam altında Tıbbın Ustaları’ndan herhangi bir hak veya bedel talep etmeyecektir.

OKUYUCU, Basılı ve/veya Dijital İçerik Hizmetlerini hiçbir şekilde ticari kullanım amacı ile kullanamaz ve/veya kullandıramaz, 3. kişi ve/veya kurumlara iletemez, kullandıramaz ve/veya devredemez.

Dergide yer alan tıbbi içeriğinin mesleki yetkinliğe sahip olmayan kişiler tarafından erişilmesinin sakıncalı olması sebebiyle Tıbbın Ustaları tarafından yetkisiz bir kullanımın tespiti veya bu tür kullanımdan şüphe edilmesi halinde işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetler derhal durdurulabilir ve işbu Sözleşme hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilebilir. Bu durumda Tıbbın Ustaları’nın zararlarının tazminini vesair yasal haklarını talep etme hakkı saklıdır. İşbu sözleşme konusu haklar OKUYUCU tarafından hiçbir surette ticari amaçlara konu yapılamaz.

OKUYUCU, işbu Sözleşmeyi feshetmek istediği takdirde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Tıbbın Ustaları’na yazılı bildirimde bulunmak suretiyle aboneliğini sonlandırabilir. 

OKUYUCU, tek taraflı olarak aboneliğini sonlandırdığında, işbu Sözleşme kapsamında verdiği kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilir. OKUYUCU’nun kişisel verilerinin silinmesine, yok edilmesine veya anonimleştirilmesine ilişkin talepler Tıbbın Ustaları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası tarafından öngörülen usul ve esaslara göre değerlendirilir.

11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri yetkilidir. Ayrıca OKUYUCU, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilecektir. Kişisel verilere ilişkin taleplerde 6698 sayılı Kanun’un öngördüğü şikayet ve itiraz usulleri saklıdır.

12. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, OKUYUCU tarafından okunarak, kabul edildiği anda yürürlüğe girecek ve Taraflardan herhangi biri tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır.